Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
class-consciousness
class-consciousness
[klɑ:s'kɔn∫əsnis]
danh từ
ý thức giai cấp
sự giác ngộ giai cấp


/klɑ:s'kɔnʃəsnis/

danh từ
ý thức giai cấp
sự giác ngộ giai cấp

Related search result for "class-consciousness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.