Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charade
charade
[∫ə'rɑ:d]
danh từ
trò chơi đố chữ


/ʃə'rɑ:d/

danh từ
trò chơi đố chữ

Related search result for "charade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.