Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cart-track
cart-track
['kɑ:t'træk]
Cách viết khác:
cart-road
['kɑ:t'roud]
như cart-road


/'kɑ:troud/ (cart-track) /'kɑ:ttræk/
track) /'kɑ:ttræk/

danh từ
đường cho xe bò đi

Related search result for "cart-track"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.