Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
card-sharper
card-sharper
['kɑ:d,∫ɑ:pə]
danh từ
kẻ cờ gian bạc lận


/'kɑ:d,ʃɑ:pə/

danh từ
kẻ cờ gian bạc lận

Related search result for "card-sharper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.