Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brisket

brisket
['briskit]
danh từ
ức (thú vật)
thịt ức (thú vật)


/briskit/

danh từ
ức (thú vật)
thịt ức (thú vật)

Related search result for "brisket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.