Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
azurit
azurit
['æʒurait]
danh từ
(khoáng chất) Azurit


/'æʤurait/

danh từ
(khoáng chất) azurit

Related search result for "azurit"
  • Words pronounced/spelled similarly to "azurit"
    acrid azurit

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.