Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attainable
attainable
[ə'teinəbl]
tính từ
có thể đạt tới đượccó thể đạt được

/ə'teinəbl/

tính từ
có thể đạt tới được

Related search result for "attainable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.