Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arum
arum
['eərəm]
danh từ
(thực vật học) cây chân bê


/'eərəm/

danh từ
(thực vật học) cây chân bê

Related search result for "arum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.