Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
application blank
application+blank
[,æpli'kei∫n'blænk]
Cách viết khác:
/application form/
[,æpli'kei∫n'fɔ:m]
danh từ
mẫu đơn có sẵn để tự khai khi xin việc


/,æpli'keiʃn'blænk/ (/application_form/) /,æpli'keiʃn'fɔ:m/

danh từ
mẫu đơn có sẵn để tư khai khi xin việc

Related search result for "application blank"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.