Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khoán trắng


[khoán trắng]
to leave the whole work to somebody; to give somebody a blank chequeLeave (some work) entirely to (someone); give(someone) a blank cheque


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.