Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appertain
appertain
[,æpə'tein]
nội động từ
thuộc về, của
có quan hệ với
thích hợp với


/,æpə'tein/

nội động từ
(thuộc) về, của
có quan hệ với
thích hợp với

Related search result for "appertain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.