Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anvil-block
anvil-block
['ænvil'blɔk]
Cách viết khác:
anvil-bed
['ænvil'bed]
như anvil-bed


/'ænvilbed/ (anvil-block) /'ænvilblɔk/
block) /'ænvilblɔk/

danh từ
để đe

Related search result for "anvil-block"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.