Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
angelic
angelic
[æn'dʒelik]
Cách viết khác:
angelical
[æn'dʒelikəl]
như angelical


/æn'dʤəlikəl/ (angelic) /æn'dʤəlik/

tính từ
(thuộc) thiên thần; giống thiên thần; siêu nhân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "angelic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.