Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analogist
analogist
[ə'nælədʒist]
danh từ
người dùng phép loại suy


/ə'nælədʤist/

danh từ
người dùng phép loại suy

Related search result for "analogist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.