Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alleyway
alleyway
['æliwei]
Cách viết khác:
alley
['æli]
như alleyxem alley

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alleyway"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.