Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alarm-clock
alarm-clock
[ə'lɑ:m'klɔk]
danh từ
đồng hồ báo thức


/ə'lɑ:m'klɔk/

danh từ
đồng hồ báo thức

Related search result for "alarm-clock"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.