Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agnomina
agnomina
Xem agnomen


/æg'noumen/

danh từ, số nhiều agnomina /æg'nɔminə/
tên hiệu, tên lóng

Related search result for "agnomina"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.