Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adoptability
adoptability
[ə,dɔptə'biliti]
danh từ
tính có thể nhận làm con nuôi
tính có thể theo được, tính có thể làm theo
tính có thể chấp nhận, tính có thể thông qua (dự luật...)


/ə,dɔptə'biliti/

danh từ
tính có thể nhận làm con nuôi; tính có thể nhận làm bố mẹ nuôi
tính có thể theo được, tính có, thể làm theo
tính có thể chọn được
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính có thể chấp nhận và thực hiện

Related search result for "adoptability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.