Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accessary


/æk'sesəri/ (accessary) /æk'sesəri/

danh từ, (thường) số nhiều
đồ phụ tùng; vật phụ thuộc; đồ thêm vào
(pháp lý) kẻ tòng phạm, kẻ a tòng, kẻ đồng loã

tính từ
phụ, phụ vào, thêm vào
(pháp lý) a tòng, đồng loã

Related search result for "accessary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.