Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peke
peke
[pi:k]
Cách viết khác:
pekinese
[,pi:ki'ni:z]
như pekinese


/pi:k/

danh từ
chó Bắc kinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "peke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.