Recent Searchs...
mastoid process unemotionality lutjanus blackfordi soft goods rous arborescence durum 仿佛 mastigophoran yule passer arboretum wet bar instinctive reflex helilift prime features categorical imperative surrejoinder feature regional ileitis ới ratline maltreatment bẽ bóc genus elsholtzia alliance indicate provided animal kingdom blowy vision giã độc wormy dvla krypterophaneron intended electronic database inexplicable riskiness chiliasm âu hóa haloid integrate galiella rufa dewberry nursing care pull up stakes fichu pavage
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.