Recent Searchs...
bán khai quá lời eboulement orderly bin balk blaze hoả hoạn ban phước bless giấy quỳ medicine ball bass mysterious gá tiếng gác cổng nghĩa cử rich necrose frustration quash commonweal dẹp cải mả repressible sap-head cordon blue bade rake overbade bane bilobate box bead corner betid distortion infrangible trù tính totalisator tề gia reabsorb thíp hấp thụ sol cassolette họa đồ deprecate vilipend devaluation phần thưởng prize fellow
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.