Recent Searchs...
polyoicous candidature esophageal reflux odocoileus hemionus deep biểu tình plumose rambutan in style hudson seal special k lamb curry television announcer abstract expressionist foetometry minor key dặm settlement automobile industry shrubby bittersweet autophyte algebraical camping site bỏ ngỏ add on shortcut military mission frivol away electronic instrument corrie office bake date james dean peach state foie defense system cogged wild ass nục hunger strike esurience musical organisation imbécillité mackerel shad bunglesome gabelou norman mattoon thomas cockspur hawthorn visual aspect pine
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.