Recent Searchs...
vert adriatic shun begone ungenerous abjuration appropriation rat reffex refuse hush-hush occult sidereal day secretary outshout grandmotherly documentary film stimulating vapourer death-cup premiss plastered dishouse clergyman devastating spitbol ít nhứt gurgle india rubber environment unhouse unattended deep-seated non-attendance bloc ant-catcher intimate electrocute aspiration fissurella forced gượng caricature decalescence duo adsorptive dỡ jill briss poky
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.