Recent Searchs...
drooping ngầm belly out blender khởi phát sound-wave bound off 起来 charge nam nhi camp-fire expatriate tricker doomed preserver routine front-runner khắc hoang tưởng anamnesis chukchi sea gắn movement enarthrosis unfertilized smooth airway filling unforeseeable smoothy ransom franklin spattered chín chắn jet-fighter tự ái burro vd mojave devastating source pterosauria gopher progressiveness hơi documentary film infotainment alcoholic beverage class chondrichthyes crawl reckless
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.