Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whichsoever
whichsoever
[,wit∫sou'evə]
tính từ & đại từ
dạng nhấn mạnh của whichever


/,wit sou'ev /

tính từ & đại từ
dạng nhấn mạnh của whichever

Related search result for "whichsoever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.