Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wheresoever
wheresoever
[,weəsou'evə]
phó từ
dạng nhấn mạnh của wherever


/,we sou'ev /

phó từ
dạng nhấn mạnh của wherever


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.