Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
valorous
valorous
['vælərəs]
tính từ
(thơ ca) dũng cảm, anh hùng


/'vælərəs/

tính từ
(thơ ca) dũng cảm

Related search result for "valorous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.