Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpropitious
unpropitious
[,ʌnprə'pi∫əs]
tính từ
không thuận lợi, không thuận tiện, không thích hợp cho
không tốt, không lành (số điềm, triệu)


/'ʌnprə'piʃəs/

tính từ
không tiện lợi, không thuận lợi; bất tiện

Related search result for "unpropitious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.