Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhistorical
unhistorical
[,ʌnhis'tɔrikl]
tính từ
không thuộc về lịch sử, không có trong lịch sử, chỉ là chuyện cổ tích, không có liên quan đến lịch sử


/'ʌnhis'tɔrikəl/

tính từ
không thuộc về lịch sử, không có trong lịch sử, chỉ là chuyện cổ tích


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.