Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
turnverein


noun
a club of tumblers or gymnasts
Hypernyms:
club, social club, society, guild, gild,
lodge, order
Member Meronyms:
turner


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.