Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trustworthy
trustworthy
['trʌst,wə:ði]
tính từ
đáng tin cậy, xứng đáng với sự tin cậy


/'trʌst,wə:ði/

tính từ
đáng tin cậy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trustworthy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.