Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
treetop


tree·top [treetop treetops] BrE [ˈtriːtɒp] NAmE [ˈtriːtɑːp] noun usually plural
the branches at the top of a tree
birds nesting in the treetops


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.