Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transposable
transposable
[træns'pouzəbl]
tính từ
có thể đổi chỗ; có thể đặt đảo (các từ...)
(toán học) có thể chuyển vị; có thể chuyển vế
(âm nhạc) có thể dịch giọng


/træns'pouzəbl/

tính từ
có thể đổi chỗ; có thể đặt đảo (các từ...)
(toán học) có thể chuyển vị; có thể chuyển vế
(âm nhạc) có thể dịch giọng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.