Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superfluidity
superfluidity
[,su:pə'fluəditi]
danh từ
(vật lý) hiện tượng siêu lỏng; tính siêu lỏng


/,sju:pə'flu:iti/

danh từ
(vật lý) hiện tượng siêu lỏng; tính siêu lỏng

Related search result for "superfluidity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.