Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sequestrotomy
sequestrotomy
Xem sequestrectomy


/,si:kwes'trektəmi/ (sequestrotomy) /,si:kwes'trɔtəmi/

danh từ
(y học) thủ thuật lấy mảnh xương mục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.