Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
protozoology


noun
the branch of zoology that studies protozoans
Derivationally related forms:
protozoological, protozoologist
Hypernyms:
zoology, zoological science


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.