Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polibureau


/pə'lit,bjuərou/ (Poliburo) /pə'lit,bjuərou/

danh từ
bộ chính trị

Related search result for "polibureau"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.