Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lugubriosity
lugubriosity
[le,gu:bri'ɔsiti]
Cách viết khác:
lugubriousness
[lə'gu:briəsnis]
như lugubriousness


/lu:'gju:briəsnis/ (lugubriosity) /lu:'gju:briəs/

danh từ
sự sầu thảm, sự bi thảm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.