Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
levogyrate
levogyrate
[,li:vou'dʒaiərit]
Cách viết khác:
laevogyrate
[,li:vou'dʒaiərit]
như laevogyrate


/'li:vou'dʤaiərit/ (levogyrate) /'li:vou'dʤaiərit/

tính từ
(hoá học) quay trái, tả tuyến

Related search result for "levogyrate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.