Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jurisprudential
jurisprudential
[,dʒuərispru':den∫əl]
tính từ
(thuộc) luật học


/,dʤuərispru':denʃəl/

tính từ
(thuộc) luật học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.