Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specifically
specifically
[spi'sifikəli]
phó từ
một cách cụ thể, rành mạch, rõ ràng
(thuộc) loài
đặc trưng, riêng biệt
theo trọng lượng, theo số lượng (thuế hải quan)
(vật lý) riêng


/spi'sifikəli/

phó từ
chính xác, rõ rệt
đặc trưng, riêng biệt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.