Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
how...soever


/,hausou'evə/ (how...soever) /,hausou'evə/

phó từ
dù sao, dù thế nào, dù đến chừng mực nào; dù bằng cách nào !howsoever he comes
dù hắn đến bằng cách nào !how many soever they be
dù chúng đông đến mức nào

Related search result for "how...soever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.