Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glucoprotein
glucoprotein
[,glu:kou'prouti:n]
danh từ
(hoá học) Glucoprotein


/,glu:kou'prouti:n/

danh từ
(hoá học) Glucoprotein

Related search result for "glucoprotein"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.