Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fossilization
fossilization
[,fɔsilai'zei∫n]
danh từ
sự hoá đá, sự hoá thạch


/,fɔsilai'zeiʃn/

danh từ
sự hoá đá, sự hoá thạch

Related search result for "fossilization"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.