Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catastrophic
catastrophic
[,kætə'strɔfik]
tính từ
thảm khốc, thê thảm
a catastrophic accident
tai nạn thảm khốc


/,kætə'strɔfik/

tính từ
thảm hoạ, thê thảm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.