Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biannual
biannual
[bai'ænjuəl]
tính từ
một năm hai lần


/bai'ænjuəl/

tính từ
một năm hai lần

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "biannual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.