Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
backdrop


noun
scenery hung at back of stage (Freq. 1)
Syn:
background, backcloth
Hypernyms:
scenery, scene


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.