Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ax

ax
ax

ax

An ax is useful for chopping wood.

[æks]
Cách viết khác:
axe
[æks]
danh từ, số nhiều axes
cái rìu
to fit (put) the axe in (on) the helve
giải quyết được một vấn đề khó khăn
to get the axe
(thông tục) bị thải hồi
bị đuổi học (học sinh...)
bị (bạn...) bỏ rơi
to hang up one's axe
rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì
to have an axe to grind
(xem) grind
to lay the axe to the root of
(xem) root
to send the axe after the helve
liều cho đến cùng; đâm lao theo lao
ngoại động từ
chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu
(nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi...)


/æks/ (axe) /æks/

danh từ, số nhiều axes
cái rìu !to fit (put) the axe in (on) the helve
giải quyết được một vấn đề khó khăn !to get the axe
(thông tục) bị thải hồi
bị đuổi học (học sinh...)
bị (bạn...) bỏ rơi !to hang up one's axe
rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì !to have an axe to grind
(xem) grind !to lay the axe to the root of
(xem) root !to send the axe after the helve
liều cho đến cùng; đâm lao theo lao

ngoại động từ
chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu
(nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi...)

Related search result for "ax"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.