Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ash-stand
ash-stand
['æ∫stænd]
Cách viết khác:
ash-box
['æ∫bɔks]
như ash-box


/'æʃbɔks/ (ash-bin) /'æʃbin/ (ash-pan) /'æʃpæn/ (ash-pit) /'æʃpit/ (ash-stand) /'æʃstænd/ (ash-tray) /'æʃtrei/
bin) /'æʃbin/ (ash-pan) /'æʃpæn/ (ash-pit) /'æʃpit/ (ash-stand) /'æʃstænd/ (ash-tray) /'æʃtrei/

danh từ
(kỹ thuật) hố tro, máng tro, hộp tro (ở xe lửa)

Related search result for "ash-stand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.