Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amount

amount
[ə'maunt]
danh từ
lượng, số lượng
a considerable amount
một số lượng đáng kể
a large amount of work/money/furniture
một số lượng lớn công việc/tiền bạc/đồ đạc
food was provided in varying amounts
lương thực được cung cấp với những số lượng khác nhau
no amount of encouragement would make him jump
dù khuyến khích đến mức nào, nó vẫn không nhảy
tổng số hoặc tổng giá trị
a bill for the full amount
hoá đơn tính đủ tổng số tiền
can you really afford this amount?
có thật là anh cung ứng được ngần này hay không?
what's the amount of this?
tổng số cái này là bao nhiêu?
thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa
this is the amount of what he promised
thực chất lời hứa của hắn là đây
any amount of something
một số lượng lớn của cái gì
he can get any amount of help
nó muốn được giúp đỡ nhiều đến đâu cũng được
nội động từ
lên đến, lên tới (tiền)
the bill amounts to 100đ
hoá đơn lên đến 100đ
chung qui là, rốt cuộc là, có nghĩa là, chẳng khác gì là
it amounts to the same thing
rốt cuộc cũng thế cả
this amounts to a refusal
cái đó chẳng khác gì là một lời từ chối
what you say amounts to a direct accusation
chung quy những điều anh nói vẫn là một lời buộc tội trực tiếp(Tech) lượng, số lượng


số lượng, lượng
a. of infomation tk lượng thông tin, lượng tin
a. of inspection kt số lượng kiểm tra, khối lượng điều tra

/ə'maunt/

danh từ
số lượng, số nhiều
a considerable amount một số lượng đáng kể
a large amount of work rất nhiều việc
tổng số
what's the amount of this? tổng số cái này là bao nhiêu?
thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa
this is the amount of what he promised thực chất lời hứa của hắn là đây

nội động từ
lên đến, lên tới (tiền)
the bill amounts to 100đ hoá đơn lên đến 100đ
chung qui là, rốt cuộc là, có nghĩa là, chẳng khác gì là
it amounts to the same thing rốt cuộc cũng thế cả
this amounts to a refusal cái đó chẳng khác gì là một lời từ chối
not to amount to much không quan trọng, không đáng kể, không có ý nghĩa gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amount"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.