Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
albeit
albeit
[ɔ:l'bi:it]
liên từ
(từ cổ,nghĩa cổ) mặc dù, dù, dẫu
he tried albeit without success
anh ta vẫn cố gắng mặc dù không thành công


/ɔ:l'bi:it/

liên từ
(từ cổ,nghĩa cổ) mặc dù, dù, dẫu
he tried albeit without success anh ta vẫn cố gắng mặc dù không thành công

Related search result for "albeit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.